Ada Çayı (Salvia officinalis L.)’nın Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Farklı Nem ve Hormon Doz Uygulamalarının Etkileri

İsmail Hakkı Kalyoncu, Nilda Ersoy, Fadime Alparslan

Özet


Bu çalışmada, Konya bölgesinde yetişen ada çayı (Salvia officinalis L.) bitkisinden, erken haziranda yeşil uç çelikleri alınmıştır. Bu çeliklerde, sisleme sisteminde iki farklı (% 85–90, % 95–100) hava nispi nemi, farklı Indol-3-Bütirik Asit (IBA) hormon dozu (Kontrol, 250, 500, 750 ve 1000 ppm) ve perlit köklendirme ortamının, köklenme kabiliyeti ve kök oluşumu üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmadaki uygulamalarda ada çayı köklenme oranı bakımından incelendiğinde, her iki nem seviyesindeki hormon doz uygulamalarının tümünde % 100 oranlarında köklenmenin olduğu tespit edilmiştir. Kontrol gruplarında ise, % 80-90 nem seviyesindeki ortamda % 80.95, % 90-100 nem seviyesindeki ortamda % 23.81 oranlarında köklenmelerin olduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler


Ada çayı (Salvia officinalis L.), yeşil çelik, nem, hormon, köklendirme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arslan, N., Gürbüz, B. ve Yılmaz, G., 1993. Ada çayı (Salvia officinalis L.)’ında Tohum Tutma Oranı ve Çelik Alma Zamanı ile Indol Butirik Asitin (IBA) Gövde Çeliklerinin Köklenmesine Etkileri Üzerine Arafltırmalar. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 19:83- 87

Ayanoğlu, F. ve Özkan, C. F., 2000. Tıbbi Ada çayı (Salvia officinalis L.) Çeliklerinde kök Oluşumu ve Gelişimi Esnasında Mineral Element Konsantrasyonunda Meydana Gelen Değişiklikler ve IBA Etkisi, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 24: 677-682.

Ayanoğlu, F., Ayanoğlu, H. ve Karagüzel, O., 1995. Jojoba (Simmondsia chinensis Link schneider) Bitkisinin Çelikle Köklendirilmesi Üzerine Arafltırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, Cilt II: 645-649

Ayanoğlu, F., Mert, A. ve Kaya, A. 2000. Hatay Florasında Yetişen Karabaş Lavantanın (Lavandula stoechas subsp. stoechas L.) Çelikle Köklendirilmesi Üzerine Farklı Lokasyonların ve Hormon Dozlarının Etkisi. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 24:607-610.

Ayanoğlu, F., Mert, A. ve Kaya, D. A., 1999. Farklı IBA Dozlarının Doğal Olarak Yetişen Bazı Uçucu Yağ Bitkilerinin Köklenmeleri Üzerine Etkileri. Proceedings of 1st International Symposium on Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam, Kütahya, 373-378.

Bağdat, B. R., 2006. Oğulotu (Melissa officinalis L.). TÜTEV.12. Sayı. Eylül, 2006, 52-55.

Baytop, T., 1999. Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi (Geçmiste ve Bugün) ilaveli Ikinci baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, Istanbul.

Bhat, A. B., Siddique, M. A. A. and Bhat, Z. A., 2008. Effect of IBA, NAA and Rootex on Rooting of Lavandula officinalis. Environment and Ecolocy, 26 (4A): 1777-1781.

Blakesley, D., Weston, G. D. and Elliott, M. C., 1991. Endogenous levels of Indole-3-acetic acid and abscisic acid during rooting of Cotinus coggygria cuttings taken at different times of the year. Plant Growth Reg. 10: 1-12.

Ceylan, A., 1996. Tıbbi Bitkiler II (UçucuYag Bitkileri) Ege Üniv. Zir. Fak.Yay. No: 481, Bornova.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. ve Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yay. :1021. Ders Kitabı. 295s.

Eriş, A., 2003. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Ders Notları, No. 11, 152s. Bursa.

Ersoy N, Kalyoncu I H, Aydın M & Yılmaz M (2010). Effects of Some Humidity and IBA Hormone Dose Applications on Rooting of M9 Apple Clonal Rootstock Hardwood Top Cuttings, African Journal of Biotechnology, 9(17): 2510-2514. ISSN 1684-5315.

Gil-Albert, F., Boix, E., 1978. Effects of Treatment with IBA on Rooting of Ornamental Conifers. Acta Horticulture, 79: 63-77.

Güneş, T. ve Yalçın, İ., 1990. Rosa (Rosa canina, Rosa hemisphaerica, Rosa heckeliana) Sürgün Çeliklerinde Kök Oluşumu ve Karbonhitrat İçeriği Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniv. Fen –Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Dergisi, 13:41-52.

Hartmann, H. T., Kester, D. E. and Davies, Jr., F. T., 1990. Plant Propagation Principles and Practices, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 647 s.

Hegde, S. S., 1988. Propagation Studies in Some Ornamental Shrups by Cuttings. Sc. (Agri.) Thesis, University of Agricultural Sciences, Dharwad.

Kalyoncu, İ. H., Ecevit, M. F., 1995. Farklı Nem Seviyelerinin Kızılcık (Cornus mas L.) Yeşil Çeliklerinde Köklenme Üzerine Etkileri., Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (3-6 Ekim 1995), 1(1), s. 273-276, Adana.

Kalyoncu, İ. H., 1996. Konya Yöresi Kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinin Bazı Özellikleri ve Farklı Nem Ortamlarındaki Köklenme Durumu Üzerine Bir Araştırma. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Doktora Tezi (Basılmamış), 138s. Konya.

Kalyoncu, İ. H., 2001. Selekte Edilmiş Kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinden Alınan Yeşil Çeliklerde Farklı Nem ve Hormon Dozu Uygulamalarının Köklenme Üzerine Etkileri., I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (25-28 Eylül 2001) Yalova, 1(1), s. 459-466, Yalova.

Kalyoncu, İ. H., Babaoğlu, D. ve Yılmaz, M., 2007. Gilaburu’nun (Viburnum opulus l.) Yeşil Uç Çeliklerinde Çelik Köklenmesi Üzerine IBA, IAA ve NAA’nın Etkileri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (4-7 Eylül 2007) Erzurum, 1(1), s. 368-373, Erzurum.

Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N. ve Aydın, M., 2008. Mahlep (Prunus mahaleb L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Hormon ve Nispi Nem Uygulamalarının Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1): 32-41.

Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N. ve Kurt, H., 2008. Kiraz (Prunus avium L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı IBA Dozları ve Nem Seviyelerinin Etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46):68-72.

Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N. ve Yılmaz, M., 2008. Kızılcık (Cornus mas L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı IBA Dozları ve Nem Seviyelerinin Etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46): 62-67.

Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N. ve Yılmaz, M., 2008. Seleksiyon Islahıyla Belirlenen Bir İğde (Elaeagnus angustifolia L.) Tipinin Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Hormon Ve Nem Seviyelerinin Etkisinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1): 9-18.

Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N., Yılmaz, M. and Aydın, M., 2009. Effects of Humıdıty Level and IBA Dose Applıcatıon on the Softwood Top Cuttıngs of White Mulberry (Morus alba L.) and Black Mulberry (Morus nigra L.) Types. African Journal of Biotechnology, 8(16), pp. 3754-3760.

Kalyoncu, İ. H., Özer, E., 2000. Gilaburu’nun (Vibirnum opulus L.) Yeşil Yan Çeliklerle Köklendirilmesi ve Fidan Elde Edilmesi. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu (25-29 Eylül 2000), 1(1), Ödemiş-İzmir.

Kara, N., Baydar, H. ve Erbaş, S., 2011. Farklı Çelik Alma Dönemleri ve IBA Dozlarının Bazı Tıbbi Bitkilerin Köklenmesi Üzerine Etkileri. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2011, 28 (2):71-81


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.