Ankara (Gölbaşı) Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Çemen (Trigonella Foenum Graecum L.) 'un Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Şeyma Uğur, Yüksek Kan

Özet


Bu araştırma, 2013 yılında Ankara / Gölbaşı/Gölbek Köyü ekolojik şartlarında farklı ekim zamanlarının (26.02.2013, 12.03.2013 ve 30.03.2013) çemen (Trigonella foenum graceum L. )’in verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek üzere yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada materyal olarak çemen populasyonu kullanılmıştır. Çemende, bitki boyu, bitki başına dal sayısı, bitki başına tohum verimi, tohum verimi, bin dane ağırlığı, ham yağ oranı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; çemen için bitki boyu 63.16-67.13 cm, dal sayısı 3.32-4.33, tohum verimi 76.66-94.87 kg/da, bin dane ağırlığı19.84-19.89, bitki başına tohum verimi 2.30-3.01 g ve ham yağ verimi % 4.63-7.41 arasında değişmiştir.a

Anahtar Kelimeler


a

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akgül A (1993). Baharat Bilim ve Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları.No.15.

Anonim (2014). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK verileri), Ankara.

Arslan N, Tekeli S, Gençtan T (1989). Farklı Ekim Zamanlarının Çemen Bitkisinin Verimine

Etkisi. VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildirileri Kitabı, Cilt. II: 98-102.

Arslan N (1994). Tohumluk Miktarı ve Sıra Arası Mesafenin Çemenin Bazı Özelliklerine

Etkisi. Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 3:(1) 63–71.

Ayanoğlu F, Mert A (1999). Hatay Şartlarında Çemenin Verim ve Verim Öğeleri. Turkish

Journal of Field Crops, 4(1):48-52.

Baytop T (1984). Türkiye’de Bitkiler İle Tedavi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Yayınları, No:3255.

Doğruer Y, Nizamlıoğlu M, Gürbüz Ü (1998). Çeşitli Çemen Karışımlarının Pastırma

Kalitesine Etkisi, Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 22 (221-229).

Gençkan M S (1983). Yem Bitkileri Tarımı, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No.467, (39), 141-146.

Gürbüz B, Arslan N, Gümüşçü A (2000). The Correlation and Path Analysis of Yield

Components on Selected Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) Lines. Journal of

Agricultural Sciences, 1; 7-10.

Hornok L (1992). The Cultivation of Medicinal Plants, Cultivationand Processing of

Medicinal Plants, Ed: L Hornok, 289-290.

Kan Y, Mülayim M (2006). Organik ve İnorganik Gübrelerin Çemen (Trigonella foenum

graecum L.)’in Bazı Tarımsal Karakterleri Üzerine Etkileri. Bitkisel Araştırma Dergisi, 1:

-15

Kan Y, Kan A, Ceyhan T, Sayar E, Kartal M, Altun L, Aslan S, Cevheroğlu Ş (2005). Atomıc

Absorbtion Spektrometric Analysis of Trigonella foenum graecum L. Seeds Cultivated

in Turkey, Turkish J Pharm. Sci 2(3) 187-191.

Kan Y, Kartal M, Abuataker M (2007).Çemen (Trigonella foenum graecum L.) Tohumlarının

Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Organik ve İnorganik Gübrelerin Etkileri. S.Ü. Ziraat

Fakültesi Dergisi, 21 (41) 118-122.

Kevseroğlu K, Özyazıcı G (1997). Azotlu Gübre Dozlarının Çemen (Trigonella foenum

graecum L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkileri. Türkiye II. Tarla Bitkileri

Kongresi Bildiri Kitabı, 367-371.

Kızıl S, Arslan N (2003). Investigation of The Effectson Yield and Yield Components of

Different Sowing Rates in Some Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) Lines.

Journal of Agricultural Sciences, 9(4), 24-32.

Kök F, Arslan A(2003). Farklı Sürelerde Çemende Bekletmenin Bıyıklı Balık

(Barbusesocinus) Pastırmasının Kalitesi Üzerine Etkisi. Turkish Journal of Veterinary

and Animal Science, 27 (181-188).

Küçük M, Gürbüz B (1999). Bazı Çemen (Trigonellafoenum-graecumL.) Hatlarında Yağ ve Yağ Asitleri Bileşenlerinin Araştırılması. Gıda Dergisi 24 (2): 99-101.

Özdemir B (1999). Seçilmiş Bazı Çemen (Trigonella foenum graecumL.) Hatlarının Verim ve

Verim Öğeleri Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Özgüven M, Sekin S, Gürbüz B, Şekeroğlu N, Ayanoğlu F, Ekren S(2005). Tütün, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretimi ve Ticareti. VI. Teknik Tarım Kongresi Bildiri Kitabı,

Cilt.1: 481-501.

Sade B,Akınerdem F, Tamkoç A, Topal A, Acar R, Soylu S(1994). Farklı Bitki Sıklıklarının

Çemen Verimi ve Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi,

Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(6), 5-14.

Tamkoç A, Sade B, Topal A, Soylu S, Acar R(1997). Seleksiyon Islahı ile Elde Edilen Çemen Hatlarında Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi. Türkiye

II. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, 22-25 Eylül, Samsun, 362-366.

Yılmaz G, Akdağ C(1994). Tokat Ekolojik Sartlarında Ekim Sıklığı ve Gübrelemenin Çemen

Bitkisinin Verim ve Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri.Gazi Osman Paşa Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Dergisi, 11:112-124.

Yılmaz G, Telci İ(1999). Tokat Koşullarında Baharat Olarak Kulanım Amacıyla Çemen (Trigonellafoenum-graecumL.) Üretimi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye III. Tarla

Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt. II: 227-232.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.