Ankara-Haymana-Soğulca Köyü Sulama Kooperatifi Sulama Sahasındaki Su Kaynaklarının Sulama Suyu Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi

Songül Gürcan, Ahmet Melih Yılmaz

Özet


Bu çalışma Ankara-Haymana-Soğulca köyü sulama kooperatifi sulama sahasındaki su kaynaklarının sulama suyu kalitesi yönünden değerlendirilmesi, tarım alanlarında tuzluluk probleminin tespiti ve varsa sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma alanında sulama yapılan tarım arazilerinden; 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerden burgu ile bozulmuş toprak örnekleri alınarak laboratuvar şartlarında bazı kimyasal ve fiziksel analizler yapılmıştır. Araştırma alanında mevcut yerüstü su kaynağından düzenli olarak sulama dönemi boyunca alınan su örneklerinin laboratuvar koşullarında gerekli analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; araştırma alanı toprakları killi bünyede olup kireç miktarları %8.78-33.50 arasında, tarla kapasiteleri (TK) %26.9-39.6, solma noktaları (SN) %16.5-22.9, pH değerleri 6.27-8.02 ve EC değerleri ise 648-1428µmhos/cm arasındadır. Katyon değişim kapasiteleri (KDK) 12.26-17.26me/100gr, değişebilir sodyum yüzdeleri (DSY) % 3,33-22,71 arasında, bor konsantrasyonları ise 0.07-0.56 ppm bulunmuştur. Araştırma alanından alınan temmuz ayı sulama suyu örneklerinin; pH değerleri 6.99-7.98, EC değerleri 1217-1546 µmhos/cm arasında değişmiştir. Suların bor konsantrasyonları ise; 0.12-0.72ppm arasında değişmektedir. Yerüstü su kaynağı olan Soğulca köyü göletinden alınan su örnekleri C3S1 sınıfındadır. Ağustos ayı sulama suyu örneklerinin; pH değerleri 6.90-7.94, EC değerleri 1217-1541 µmhos/cm arasında değişmiştir. Suların bor konsantrasyonları ise; 0.11-0.70 ppm arasında değişmektedir. Yerüstü su kaynağı olan Soğulca köyü göletinden alınan su örnekleri C3S1 sınıfındadır. Eylül ayı sulama suyu örneklerinin; pH değerleri 6.87-7.94, EC değerleri 1223-1539 µmhos/cm arasında değişmiştir. Suların bor konsantrasyonları ise; 0.11-0.71 ppm arasında değişmektedir. Yerüstü su kaynağı olan Soğulca köyü göletinden alınan su örnekleri C3S1 sınıfındadır. Ekim ayı sulama suyu örneklerinin; pH değerleri 6.86-7.90, EC değerleri 1213-1512 µmhos/cm arasında değişmiştir. Suların bor konsantrasyonları ise; 0.10-0.69 ppm arasında değişmektedir. Yerüstü su kaynağı olan Soğulca köyü göletinden alınan su örnekleri C3S1 sınıfındadır. Sonuç olarak, sulama periyodu (Temmuz-Ekim) boyunca su örneklerinde nitelik ve nicelik yönünden önemli farklılıklar çıkmadığı görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Arazi ıslahı, sulama suyu kalitesi, tuzlu-sodyumlu toprak, tuzluluk

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Anonim, 2008, www.dsi.gov.tr:

Anonim, 2013, Seçilmiş Göstergelerle Ankara 2013, Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Yayın no: 4226.

Anonim, 2014, http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/menuAction.do [Erişim tarihi: 28.12.2015].

Anonim, 2016, http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx [Erişim tarihi: 11.01.2016].

Ayyıldız, M., 1983, Sulama Suyu Kalitesi ve Problemleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 876, Ders Kitabı 224, Ankara.

Beyazgül, M., 1995, Salihli Ovası Tuzlu ve Alkali Topraklarının Islahında Keçiborlu Kükürt İşletmesi Flotasyon Atıklarını Kullanma Olanakları. , Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Menemen Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 207, Rapor Serisi No: 135, Menemen, İzmir.

Çakmak, B., Kendirli, B. ve Yildirim, M., 2005, Türkiye’de Sulama Uygulamaları ve Basınçlı Sulama Uygulama Olanakları, II.Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu, 9-11 Kasım 2005 s.25-37.

Çiftçi, N., Topak, R., Yılmaz, A. M. ve Süheri, S., 2004, Konya Ovası Tuzlu Sodyumlu Topraklarında Jips Uygulaması, Sulanan Alanlarda Tuzluluk Yönetimi Sempozyumu. T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Bildiri Kitabı: 117-121, Ankara.

Demiralay, İ., 1977, Toprak Fiziği Uygulaması, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Erzurum.

Doğan, M. ve Soylak, M., 2000, Su Kimyası, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ders Kitabı,, Yayın No: 120, s. 206, Kayseri.

Faritfeh, J., Farshad A. ve George R.J., 2005, Assesing Salt-Affected Soils Using Remote Sensing, Solute Modelling and Geophysics, Geoderma, 130 (20 06), 191-206.

Kara, M., 2005, Sulama ve Sulama Tesisleri, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Konya.

Ödemiş, B., 2003, Sulamada Tuzlu Su Kullanımı, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (1-2), s. 83-94, Hatay.

Sağlam, T., 1978, Toprak Kimyası, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Teksiri, Erzurum.

Taş, İ., Yıldırım, Y. E., Özkay. F. ve Aras. İ., 2013, Konya Ovasında Su Kalitesi Ve Toprak Tuzluluğu, Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 14-16 Kasım 2013, Konya.

Yılmaz, A. M., 1993, Konya Ovası Drenaj Şebekesi Sularının Sulamada Kullanılması ve Ortaya Çıkaracağı Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.