Klinoptilolitik mikronize zeolit uygulamalarının asma anacı fidanlarının vegetatif gelişme ve kalitesine etkileri

Zeki Kara, Ali Sabır, Kevser Yazar, Ayşe Akçay

Özet


Tüplü asma fidanı üretimi ülkemiz bağcılığında gereksinim duyulan fidan talebinin karşılanmasında önemli konulardan birisini oluşturmakta, fidan randıman ve kalitesinin artırılması farklı araştırıcılar tarafından incelenmektedir. Bu çalışma, farklı asma anaç fidanlarına klinoptilolitik mikronize zeolit (KMZ) uygulamalarının, fidanlarının vegetatif gelişmelerine etkilerini belirlemek amacıyla Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde 2015 yılı vejetasyon döneminde yürütülmüştür. KMZ uygulamaları asma anaçlarının vegetatif gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. 41 B, 110 R ve 1103 P anaçlarında 10 gün aralıklarla yapılan uygulamalarda en yüksek sürgün gelişme değerleri elde edilmiştir. 140 Ru anacında boğum arası çapı ve sürgün gelişme düzeyi 5 günde bir yapılan uygulamalarda, sürgün uzunluğu ve boğum sayısında ise 10 günde yapılan uygulamalarda daha yüksek değerler kaydedilmiştir. KMZ uygulanan anaç fidanları klorofil konsantrasyonu bakımından farklı tepkiler göstermişlerdir. Kök gelişmesi tüm anaçlarda 10 gün aralıklarla yapılan KMZ uygulamalarında daha yüksek değerler vermiştir.


Anahtar Kelimeler


Asma anacı fidanı, klinoptilolitik mikronize zeolit, büyüme, kalite

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abdi, G., Khosh-Khui. ve Eshghi, S., 2006, Effects of natural zeolite on growth and flowering of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.), International Journal of Agricultural Research, 1 (4), 384-389.

Aghaalikhani, M., Gholamhoseini, M., Dolatabadian, A., Khodaei-Joghan, A. ve Asilan, K. S., 2012, Zeolite influences on nitrate leaching, nitrogen-use efficiency, yield and yield components of canola in sandy soil, Archives of Agronomy and Soil Science, 58 (10), 1149-1169.

Aguin, O., Mansilla, J. P., Vilarino, A. ve Sainz, M. J., 2004, Effects of mycorrhizal inoculation on root morphology and nursery production of three grapevine rootstocks, American Journal of Enology and Viticulture, 55 (1), 108-111.

Ahmadee, M., Siuki, A. K. ve Seyed Reza Hashemi, S. R., 2014, The effect of magnetic water and calcic and potasic zeolite on the yield of Lepidium Sativum L., International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2 (6).

Akpinar, C., Sabir, A., Bilir, H., Tangolar, S., Ortas, I. ve Özdemir, G., 2010, Effect of inoculation with mycorrhizal fungi on growth and nutrient uptake of grapevine genotypes (Vitis spp.), Europ.J.Hort.Sci., 75 (3), 103-110.

Altındişli, A., Kara, S. ve Kısmalı, İ., 1998, Tüpte ve kasada farklı ortamların fidan randıman ve kalitesine etkileri, 4. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri, Yalova, 346-361.

Andronikashvili, T. G., Gamisonia, M. K., Kordzakhia, T. N. ve Kurtanidze, E. V., 2014, The effect of afteraction of clinoptilolitecontaining tuffs applied in the soil on the yield of some of wine varieties of grape, Annals of Agrarian Science, 7 (3).

Anonim, 2016, Türkiye istatistik kurumu, www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi:25.04.2016):

Anonymous, 2016, Production and trade statistics, http://faostat3.fao.org (Erişim tarihi:25.04.2016):

Ataşlar, E., Kurama, H., Potoğlu, İ., Savaroğlu, F. ve Tokur, S., 1999, Zeolitin Triticum sativum (buğday) ve Cucumis sativus (salatalık)'un çimlenme, bitki büyüme ve gelişmesi üzerine etkileri, Çevre Koruma dergisi, 8 (32), 21-27.

Azam, F. M. S., Al-Labib, B., Jabin, D., Sayeed, M. S. R., Islam, S., Akter, S., Eusufzai, T. K., Khan, H. M. I., Jahan, R. ve Rahmatullah, M., 2012, Study of zeolite application in soil on height and flowering of Solanum melongena L. (Solanaceae). American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 6 (4), 271-275.

Bilir-Ekbiç, B. H., Akpınar, Ç., Ortaş, İ. ve Tangolar, S., 2009, Doku kültüründe çoğaltılan bazı Amerikan asma anaçlarının dış ortama adaptasyonları üzerine mikoriza uygulamalarının etkisi, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Manisa, 7-12.

Çağlar, S. ve Bayram, A., 2006, Effects of Vesiculer- Arbuscular Mycorrhizal (VAM) fungi on the leaf nutritional status of four grapevine rootstocks, Ethiopian Journal of Health Sciences, 71 (3), 109-113.

Çelik, S., Delice, A. ve Arın, L., 1992, Fidanlık koşullarında aşılı köklü asma fidanı üretimi, Doğa-Tr. J. of Agricultural and Foresty (16), 507-518.

Danışman, F. ve Bellitürk, K., 2006, Yapraktan beslenme, Hr.Ü.Zir.Fak.Dergisi, 11 (1-2), 7-12.

Eprikashvili, L., Andronikashvili, T. ve Gamisonia, M., 2010, On the study of positive prolonged effect of natural zeolites on grape yield, Bulletın Of The Georgıan Natıonal Academy Of Scıences, 4 (1).

Fecondini, M., Mezzetti, M., Orsini, F. ve Gianquinto, G., 2011, Zeolites in media mixes for soilless production: first results on tomato, Acta Horticulture ( 893), 1007-1012.

Gevrek, M. N., Tatar, Ö., Yağmur, B. ve Özaydın, S., 2009, The effects of clinoptilolite aplication on growth and nutrient ions content in rice grain, Turkish Journal Of Field Crops, 14 (2), 79-88.

Gonzalez, J. L., Perez-Caballero, R., Gil, J. ve C., B., 2008, The effect of adding zeolite to soils in order to improve the N-K nutrition of olive trees, American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 2 (1), 321-324.

Gökbayrak, Z., Dardeniz, A., Çakır, A. ve Türk, H., 2009, Suda bekletme ve oksin uygulamalarının 41 B anacı çeliklerinde adventif kök oluşumuna etkisi, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Manisa, 37-41.

Gözlemeci, Ş. E., 2013, Bazı aşılı tüplü asma anaç - kalem kombinasyonlarında mikronize kalsit (herbagreen) uygulamalarının fidanın vegetatif gelişmesine etkileri, Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Konya, 63.

Gül, A., Eroğul, D., Ongun, A. R. ve Tepecik, M., 2006, Zeolitin bitkilerin potasyumca beslenmesine etkileri. , Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, Eşkişehir, 156-163.

Hanson, A., Piñón-Villarreal, A., Bawazir, A. ve Shukla, M. K., 2013, Retention and transport of nitrate and ammonium in loamy sand amended with clinoptilolite zeolite., J. Irrig. Drain Eng, 139 (9), 755-765.

Kara, S., Altındişli, A. ve Aşkın, A., 1998, Farklı köklendirme ortamlarının ve IBA dozlarının sisleme ünitesi altında 41 B anacının köklenmesine etkileri üzerine bir araştırma, 4. Bağcılık Sempozyumu, Yalova, 354-356.

Kara, Z. ve Akay, A., 2006, P-Value and some other quality characters of tomato cultivars grown in greenhouse Pakistan Jour. of Biological Sciences, 9 (10), 1991-1994.

Kara, Z. ve Özdemir, Ş., 2009, Bazı asma anaçları ve üzüm çeşitleri çeliklerine kokteyl Mikoriza (Biovam) uygulamalarının fidanın vegetatif gelişmesine etkileri, Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Manisa, 181-189.

Kara, Z. ve Sabır, A., 2010, Effects of Herbagreen application on vegetative development of some grapevine rootstock during nursery propagation in glasshouse, 2nd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 127-132.

Kara, Z., Söylemezoğlu, G., Çakır, A., Sabır, A. ve Shidfar, M., 2011a, Aşılı asma fidanı üretiminde Mikorizal Preparasyon (MP, Biovam) uygulamalarının Etkileri, 6. Ülkesel Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, 41-46.

Kara, Z., Özer, A. ve Sabır, A., 2011b, Bazı asma yoz ve çeliklerinin vegetatif gelişmesine mikorizal preparasyon (MP) uygulamalarının etkileri, 6. Ülkesel Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, 33-40.

Kara Z., Bağçevli, A. 2012. Bazı simbiyotik mikroorganizma karışımı uygulamalarının farklı asma anacı çeliklerinde bitki gelişimi üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26(3): 20-28.

Kara Z.; Gözlemeci, E.Ş., 2015. Bazı aşılı tüplü asma anaç-kalem kombinasyonlarında mikronize kalsit (HG) uygulamalarının fidanın vegetatif gelişmesine etkileri. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 27 (Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Özel Sayısı): 281-289.

Karami, A., Mohammadi Torkashvand, A. ve Mahboub Khomami, A., 2011, The effect of medium containing zeolite and nutrient solution on the growth of Dieffenbachia amoena, Scholars Research Library Journal, 2 (6), 378-383.

Köse, B. ve Odabaş, F., 2009, Samsun ekolojik şartlarında tüplü asma fidanı yetiştiriciliğinde ışık ve sıcaklığın köklenme oranları üzerine etkisinin saptanması, 7. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Manisa, 25-29.

Ksouri, R., Gharsalli, M. ve Lachaal, M., 2002, Quick diagnosis of iron induced chlorosis in Vines (Vitis vinifera L.), Hort. Abst., 72 (6), 5239.

Kurtanidze, E. V., Andronikashvili, T. G., Gamisonia, M. K. ve Kordzakhia, T. N., 2014, The action and after-effect of natural zeolites on the harvest of Georgia, Annals of Agrarian Science, 6 (2).

Küçükyumuk, C., 2009, Aşılı asma fidanı üretiminde farklı sulama aralıkları ve malç uygulamalarının fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkileri, Yayınlanmamış Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 188.

Lovic, R., Vujovic, D., Markovic, N., Vukicevic, O. ve Marinkovic, N., 1995, Influence of zeolit application at different ways of planting on the grape yield of Riesling White cultivar 8. International Symposium on grape and wine, Yugoslavia, 213-223.

Nooria, M., Zendehdelb, M. ve Ahmadia, A., 2006, Using natural zeolite for the improvement of soil salinity and crop yield, Toxicological and Environmental Chemistry, 88 (1), 77-84.

Özbahce, A., Tari, A. F., Gonulal, E., Simsekli, N. ve Padem, H., 2015, The effect of zeolite applications on yield components and nutrient uptake of common bean under water stress, Archives of Agronomy and Soil Science, 61 (5), 615-626.

Payvast, G., Fotouhı Ghazvını, R. ve Azarıan, H., 2007, Effect of clinoptilolitic-zeolite and perlite mixtures on the yield and quality of strawberry in soil-less culture (Fragaria ananassa cv. Camarosa), International Journal Of Agriculture & Biology 9(6), 885-888.

Polat, E., Demir, H. ve Onus, A. N., 2005, The effects on yield and quality of different level of zeolite in lettuce (Lactuca satiıva var. longifolia) growing, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18 (1), 95-99.

Richardson, A. D., Duigan, S. P. ve Berlyn, G. P., 2002, An evaluation of noninvasive methods to estimate foliar chlorophyll content, New Phytologist 153 (1), 185-194.

Rimar, J., Mihovicova, M. ve Kmit, I., 2005, Influence of zeolite fertilizers on fertility, Vitis Journal, 43 (2), 17-19.

Sabır, A., Özdemir, G., Bilir, H. ve Tangolar, S., 2005, Asma fidanı üretiminde iki farklı kaynaştırma ortamı ile bazı anaçların aşı başarısı ve fidan randımanına etkileri, Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Tekirdağ, 440-445.

Sabır, A., Kara Z., 2011. Giberelik asit ve nanoteknolojik kalsit uygulamalarının asma tohumlarının çimlenmeleri üzerine etkileri. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa. Bahçe Bilmi Yayın no 2: 135-139.

Sabır, A.; Kara Z.; Yazar, K.; Doğan,O., 2015. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde micronize kalsit ve deniz yosunu ekstraktı (Ascophyllum nodosum) uygulamalarının asma gelişimi ve verimi üzerine etkileri. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25-29 Ağustos 2015 Çanakkale (Basımda).

Sönmez, I., Kaplan, M., Demir, H. ve Yilmaz, E., 2010, Effects of zeolite on seedling quality and nutrient contents of tomato plant (Solanum lycopersicon cv. Malike F1) grown in different mixtures of growing media, Journal of Food Agriculture & Environment, 8 (2), 1162-1165.

Spanoghe, P., Smedt, C. ve Someus, E., 2015, Potential and actual uses of zeolites in crop protection, Pest Management Science, 71 (10), 1355–1367.

Şen, A. ve Yağcı, A., 2015, Tüplü asma fidanı üretiminde farklı köklendirme yerlerinin fidan randıman ve kalitesi üzerine etkileri, Meyve Bilimi/Fruit Science, 3 (1), 22-28.

Tangolar , S., Gök, S., Duman, S. ve Ergenoğlu, F., 1998, Razakı (Vitis vinifera L.) ve Cosmo 20 (Berlandieri x Riparia) odun çeliklerinin köklenme ve sürgün özellikleri üzerine düşük sıcaklığın etkisi, 4. Bağcılık Sempozyumu Bildiriler, Yalova, 50-55.

Turhan, E. ve Eris, A., 2007, Determination of salt tolerance of ‘Camarosa’ and ‘Chandler’ strawberries grown in perlite and perlite:zeolite media, International Journal of Fruit Science, 7 (1), 87-96.

Yağcı, A., 2013, Farklı IBA dozlarının 110 R ve Ramsey anaçlarına aşılı bazı üzüm çeşitlerinde fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkileri, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 27, 67.

Yilmaz, E., Sonmez, I. ve Demir, H., 2014, Effects of zeolite on seedling quality and nutrient contents of cucumber plant (Cucumis sativus L. cv. Mostar F1) grown in different mixtures of growing media, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 45 (21), 2767-2777.

Zachariakiis, M., Tzorakakis, E., Kritsotakis, I., Siminis, C. I. ve Manios, V., 2001, Humic substances stimulate plant growth and nutrient accumulation in grapevine rootstocks, Acta Horticulturae (549), 131-136.

Zipelli, C., Burriesci, N., Valente, S. ve Bart, J. C. J., 1984, Studies on zeolites in agriculture. Effect on crop growth of Prunus persica and Vifis vinifera, Zeolites, 4 (4), 373-376.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.