KONYA ŞARTLARINDA YAYGIN TOPRAK SERİLERİNDE BİYOLOJİK AKTİVİTE İLE ORGANİK MADDE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ümmühan Çetin Karaca, Emel Atmaca, Cevdet Şeker, Hasan Hüseyin Özaytekin, İlknur Gümüş, Hamza Neğiş

Özet


Toprakta meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların gerçekleşmesinde mikroorganizmalar büyük rol oynamaktadırlar. Mikroorganizmalar toprakta yarayışsız halde bulunan besin elementlerini mineralizasyon sonucu yararlı hale çevirmektedirler. Mikroorganizmalar bu faaliyetlerini salgıladıkları enzimleriyle gerçekleştirerek, toprak verimliliğine etki etmektedirler. Bu nedenle toprağın biyolojik aktivitesinin ölçüsü, genelde verimliliğin de ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Konya-Çumra Ovası’na ait Çumra, Alibey ve Alemdar serilerindeki buğday yetiştirilen alanların topraklarında organik madde ve toprak solunumu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen verilere göre, buğday ekili alanların topraklarında karbondioksit üretimi 21.97 ile 43.11 mg CO2 /100 g FKT/24 sa arasında değişmekte olup, organik madde değerleri ise % 0.82-3.97 olarak belirlenmiştir. Serilerden elde edilen organik madde ve toprak solunumu değerleri arasında istatistikî olarak önemli bir fark bulunmuştur. Ancak organik madde ve toprak solunumu arasındaki korelasyon istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.  


Anahtar Kelimeler


Toprak solunumu, organik madde, seri, buğday

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alexander M (1977). Introduction to Soil Microbiology, Second edition. John Wiley&Sons Inc. New York. USA. 16-36.

Arcak S, Karaca, Haktanır K (1996). Trifluralin’in üreaz ve alkali fosfataz enzim aktiviteleri üzerine etkisi. Tarım - Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin. Bildiri Kitabı. s:384- 393.

Aşkın T, Kızılkaya R, Gülser C, Bayraklı B (2004). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kampus Topraklarının Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1): 31-36.

Bowden RD, Newkırk KM, Rullo GM (1998). Carbon Dioxide ve Methane Fluxes by a Forest Soil Under Labratory-Controlled Moisture and Temperature Conditions. Soil Biol. Biochem. 30: 1591-1598.

Campell CA, Biederbeck VO, Zentner RP, and Lafond GP (1991). Effect of crop rotations and cultural practices on soil organic matter, microbial biomass and respiration in a thin black chernozem. Canadian Journal of Soil Science, 71:3, 363-376.

Çolak AK (1988). Toprak Biyolojisi Ders Notları. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi. No. 99: 50-55.

de Meester T Ed. (1970a). Soil Map of the Great Konya Basin, Turkey. Agricultural University, Wageningen,

de Meester T Ed. (1970b). Soils of the Great Konya Basin, Turkey. Agric. Res. Rep. 740, Centre for Agricultural Publishing and Documentation. Wageningen, the Netherlands, 290 pp.

de Meester T Ed. (1971). Highly Calcareous Lacustrine Soils in the Great Konya Basin, Turkey. Agric. Res. Rep. 752, Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen, 169 pp.

DMİ (2004). Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Çumra Rasat Parkı Kayıtları, Konya.

DSİ (2006). Devlet Su İşleri Konya Bölge Müdürlüğü. Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu, Konya.

Egamberdiyeva D (2006). Comparative analysis of the dynamics and functions of rhizosphere soil microbial community in two ecosystems of the Chatkal Biosphere Reserve. UNESCO, 6-50.

Ergene A (1987). Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniv. Yayınları. No. 635, Ders kitapları serisi. No. 47: 222-232.

Fisher RF (1995). Soil Organic Matter: Clue or Conundrum. P. 1-11.-In: W.W.McFee and J.M. Kely (eds.): Carbon Forms and Functions in Forest Soils. Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin USA.

Gök M, Onaç I (1995). Hilvan ve Baziki ovalarında yer alan yaygın toprak serilerinin bazı mikrobiyolojik özellikleri. Toprak İlmi Dern. İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu. Ankara.

Javorekova S, Stevilkova T, Labuda R, Ondrıçık P (2001). Influence of Xenobiotics on The Biological Soil Activity. 5 tables; 1 ill., 12 ref. Journal of Central European Agriculture (Croatia). v. 2(3-4) p:191-198.

Kızıldağ N, Özer G, Cenkseven Ş, Kutlay A, Koçak B, Sağlıker HA, Darıcı C (2012). Doğu Akdeniz Bölgesinde yetişen bazı otsu ve odunsu maki bitkilerinin toprak özelliklerinin karşılaştırılması. TUBAV Bilim Dergisi, 5(3) s:1-6.

Kızılkaya R, and Hepşen Ş (2004). Effect of biosolid amendment on enzyme activities in earthworm (Lumbricus terrestris) casts. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 167: 202-208.

Koç HH, Yişil HN, Öztürk A (2014). Farklı ağaç topraklarındaki mikrobiyal populasyona İlkbahar-Sonbahar mevsim farklılığının etkisi. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2):56-59.

Kurzatkowski D, Martius C, Hoefer H, Garcia M (2004). Litter decomposition, microbial biomass and activity of soil organisms in three agroforestry sites in central Amazonia. Nutrient Cycling in Agroecosystems 69: 257-267.

LECO Corporation, (2003). Truspec carbon/nitrogen determinator. Leco Corporation 3000. Lakeview Avenue, St Jeseph, M1 49085-2396, USA.

Lorenz K (2001). The role of microorganisms and organic matter quality for nutrient mineralization and Carbon composition of organic layers in forests as influenced by site properties and soil management, Hohenheimer bodenkundliche Hefte, Hohenheim Uni. Stuttgart.

Martínez-Alonso M, Escolano J, Montesinos E, Gaju N (2010). Diversity of the bacterial community in the surface soil of a pear orchard based on 16S rRNA gene analysis. Int Microbiol., 13: 123-34.

Pandey A, Singh A (2013). A Comparative Study on Secondary Metabolites Producing Microbes Isolated from Rhizospheric & Non-Rhizospheric Region of Azadirachta Indica and Oscimum Tenuiflorum. IJPRAS., 2: 36-48.

Tisdale SL, Nelson WL, Beaton JD, Havlin JL (2004). Toprak Verimliliği ve Gübreler. Çev. Nuri Güzel. 6. Baskı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No. 246. Ders Kitapları Yayın No. A-80.

Türkmen C, Uzunboy N, Akkaya OUC (2014). Çanakkale Gökçeada Meralarında Farklı Islah Uygulamalarının Bazı Toprak Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. ÇOMÜ Ziraat Fak. Dergisi. 2(2) : 131-140.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.