Farklı Zamanlarda Hasat Edilen ve Tarla Silosunda Bekletilen Şeker Pancarında Silolama Süresinin Verim ve Kaliteye Etkisi

Doruk Demirel, Fikret Akınerdem

Özet


Bu araştırma, Ankara ekolojik koşullarında şeker pancarı kökünde meydana gelen ağırlık ve kalite kayıplarını belirlemek amacıyla, 2013 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Etimesgut Deneme İstasyonunda yürütülmüştür. “Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Deseni”ne göre farklı hasat tarihleri ve bekleme süreleri için ayrı ayrı planlanlanan ve 4 tekerrürlü olarak yürütülen araştırmada; Pauletta ve Bison çeşitleri kullanılmıştır. Denemede; kök verimi (kg/da), arıtılmış şeker verimi (kg/da), şeker oranı (%), ağırlık kaybı (%), arıtılmış digestion oranı (%) ve kuru madde oranı (%) incelenmiştir.

Denemede en yüksek kök verimine Pauletta’da 5 Ekim, Bison’da 8 Ekim’de, en düşük verime ise her iki çeşitte de 26 Eylül’de ulaşılmıştır. Denemede tarla silolarında bekletilen pancarlarda çeşide göre % 29,91’e kadar ağırlık kaybı tespit edilmiştir.   


Anahtar Kelimeler


Ağırlık Kaybı, Hasat Zamanı, Kalite, Silolama Süresi, Şeker Pancarı, Verim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abdollahian-Noghabi, M. And Zadeh, R. O., 2005, Effect of harvesting operation procedure on the yield loss of sugar beet in Derzful, Iran, International Sugar Journal, 107:354-356.

Akıltepe, H., Malkoç, S., Molbay, İ., 1964, Türkiye şeker sanayi ve şeker pancarı ziraati, T.Ş.F.A.Ş. Yayınları, Mars Matbaası, Ankara.

Akınerdem, F., Sade, B., Acar, R., Soylu, S., 1996, Konya şartlarında şeker pancarının (Beta vulgaris L.) hasat zamanının belirlenmesi, Tübitak- Doğa Dergisi, 20, 139-143.

Akınerdem, F., 2003, Nişasta şeker bitkileri yetiştiriciliği ders notları, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya.

Anonim, 2014, Şeker kurumu 2013 yılı faaliyet raporu, Ankara.

Arslan, B., 1994, Van’da bazı şeker pancarı (Beta vulgaris L.) çeşitlerinin verim ve kalitesine ekim ve hasat zamanının etkileri, Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Atherton P., Dutton J., Madsen R., Pews R., (1998). International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis. (Proceedings of 22nd Session Berlin). International Media Limited PO Box 26 Port Talbot West Glam organ SA13 1NX UK.

Batu, A., 2002, Şeker pancarının silolanması sırasında oluşan kayıplar ve bu kayıpların şeker kalitesi üzerine etkileri, Üçüncü Ulusal Şeker Üretim Teknolojisi Sempozyumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yenişehir, Ankara.

Bilgin, Y., 1978, Şeker pancarı tarımında hassas ekim, silolama ve silo kayıpları, Şeker pancarı hasat metotları ve silolama, Türkiye Şeker fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü Seminer Notları, Ankara.

Bilgin, Y., 1987 a, Şeker pancarının silolanması ve deneme sonuçları, Şeker pancarında verim ve kalitenin yükseltilmesi, 1. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Etimesgut, Ankara.

Bilgin, Y., 1987 b, Şeker pancarında dekardaki bitki sıklığının verim ve kaliteye etkisi, 1. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Etimesgut, Ankara.

Çakmakçı, R., Oral, E., 2001, Farklı ekim ve hasat tarihleri ile bitki sıklıklarının şeker pancarı verim ve kalitesi üzerine etkisi-II, Verim ve kalite kriterleri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(4), 379-389.

Çakmakçı, R., Oral, E., 2002, Root yield and quality of sugarbeet in relation to sowing date, Plant population and harwesting date interactions, Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 26(2002), 133-139, Ankara.

Ekmen, M. E., 1987, Tesellüm ve silolamanın kaliteye etkisi, 1. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Etimesgut, Ankara.

Gürsoy, O. V., 1987, Yabancı ot mücadelesinin şeker pancarının verim ve kalitesine etkisi, Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Etimesgut, Ankara.

Hills, F. J., Burtch, L. M., Holmberg, D. M., Ulrich, A., 1954, Response of yield type versus sugar beet varieties soil nitrogen levels and time of harvest, Proc. Amer. Soc. Sugar Beet Technol., 8, 64-70.

Hills, F. J., Winter, S. R. and Henderson, D. W., 1990. Sugarbeet irrigation of agricultural crops, Agronomy Monograph, 30, 795-809.

İlisulu, K., 1986, Nişasta şeker bitkileri ve ıslahı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 960, Ders Kitabı 279, Ankara.

İnan, H., 1988, Değişik iklim bölgelerinde bitki sıklığı ve hasat zamanının şeker pancarının verim ve kalitesine etkileri, Doktora Tezi, A. Ü. Fen Bil. Ens., Ankara.

Ketizmen, H., 1987, Pancarda silolamanın kaliteye etkisi, Şeker pancarında verim ve kalitenin yükseltilmesi, 1. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Etimesgut, Ankara.

Koç, H., 1999, Şeker pancarı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:31, Ders Kitapları Seri No:14, Tokat.

Kubadinow, N., Wienenger L(1972). Zucker 25: 43.

Laurer, J. G., 1995, Plant density and nitrogen rate effects on sugar beet yield and qualty early in harvest, Agron. J., 87:586-591.

Laurer, J. G., 1997, Sugar beet performance and interaction with planting date, genotype and harvest date, Agronomy Journal, 89:469-475.

Nagy, Z., Bianu, F. and Nagy, M., 1983, Determination of optimum harvesting date of sugar beet cultivars at present in cultivation, Field Crops Abstract, 36:186.

Oldemeyer, R. K., Ericmsen, A. W. And Suzuki, A., 1977, Effect of harvest date on performance of sugarbeet Hybrids, Journal of The A.S.S.B.T., Sayı;19, No:4, 294-306.

Özgör, O., 1992, Şeker pancarının verim ve kalitesini etkileyen faktörler, Şeker pancarı verim ve kalitesine etki eden faktörler, Seminer Notları, T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü, 22-26 Haziran, Etimesgut, Ankara.

Radıvogeviç, S., Ivaz, D., 1985, The effect of harvesting time on quality of sugar beet, Field Crop Abstr., 38, 30.

Sağlam, G., 1996, Burdur ilinin dört ayrı ekim bölgesinde şeker pancarının vejetasyon süresince bazı agronomik ve kalite özellikleri üzerine araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Sarwar, M. A., Hussain, F., Ghaffar, A., Nadeem, M. A., Ahmad, M. M., Bilal, M., Chattha, A. A. and Sarwar, M., 2008, Post-harvest studies in sugarbeet (Beta vulgaris), J. Agric. Soc. Sci. Vol;4, No;2, 89-91.

Şatana, A., 1996, Bazı şeker pancarı çeşitlerinin gelişme dönemleri üzerine araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Takada, S., Hiroyuki, D. and Hayashida, M., 1988, Interaction between varietial characteristics and environmental factors, Proc. Japan Soc. Sugar Beet Technol., 30:23-28.

Tayfur, H., Abacı, A. Y., 2002, Ekim mevsimi ve söküm tarihinin şeker pancarı çeşitlerinin verim ve kalitesi üzerine etkisi, İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Ankara, 393-401.

Topal, A., Akınerdem, F., Öztürk, Ö., Akgün, N., 2003, Konya şartlarında şeker pancarı- hububat münavebesinde uygun ekim ve hasat zamanlarının belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, No: ZF 2000/039, Sonuç Raporu.

Yılmaz, Ş., 1987, Tesellüm ve silolamanın verim ve kaliteye etkisi, 1. Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Etimesgut, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.